Geen producten (0)

Voorwaarden

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden
Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,
gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage,
voor het eerst op 11 februari 2009 (40 409 373).
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand
daaronder mede begrepen, ter handstelling , levering en bruikleen van producten door de apotheek,
waarvan de betaling niet direct ( giraal of chartaal) is geschied.
Leveringsvoorwaarden
2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek
is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een
product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van het BW.
3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom
verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een
product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt
teruggegeven.
4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten
plaatsvinden.
Betalingsvoorwaarden
5. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de
zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de
patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van
het geleverde overgaat.
Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen
nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
6. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente
verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere
gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De
apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de patiënt/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de patiënt/consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
11.Bij de verkoop van producten aan patiënten/consumenten mag de patiënt/consument nimmer
verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
de patiënt/consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of
dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.De patiënt/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de apotheek te melden.
13.Indien de patiënt/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de apotheek is gewezen op de te late betaling en de apotheek de patiënt/consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de apotheek gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende
€ 5.000 en 1% over de volgende € 190.000.
Het minimumbedrag van incassokosten is € 40.
De apotheek kan ten voordele van de patiënt/consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.
14. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie
gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de patiënt/consument gehouden is tot betaling over
te gaan.
Toepasselijk recht en geschillen
15. Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing.
16. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst
betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde
Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.
Vindplaats en wijzigingen
17. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
18. De aldaar meest recent gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.
Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden
Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers
in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),
algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een
aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn
gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als
patiënt/consument eraan gebonden.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan
uw verzekeraar (zoals bij veel zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen
uw verzekeraar en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog
betaling vragen.
De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In
veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze
opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.
Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten
zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt
bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde,
tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

19. Herroepingsrecht , ( retourbeleid )

Bedenktijd/retour: Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. U heeft het recht uw bestelling tot 8 dagen na ontvangst met opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 8 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via apotheeknoord@ezorg.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 8 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Het produkt moet onbeschadigd , juist bewaard en verkoopbaar retour komen.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?: Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met apotheeknoord@ezorg.nl . Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.” En het produkt moet onbeschadigd , juist bewaard en verkoopbaar retour komen.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven! Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Klachten

Klachtenregeling

Uw mening telt

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

U heeft een klacht, wat nu?

Vervelend dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met een van onze medewerkers of met de apotheker. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen.

Vragen of klachten over de rekening?

Uw zorgverzekeraar is het aanspreekpunt wanneer u vragen of klachten heeft over de zorgnota die u van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen. Dat geldt ook voor vragen of klachten over de kosten voor de farmaceutische zorg. U vindt de contactgegevens van uw zorgverzekeraar op uw zorgnota of op uw polisblad.

"Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.